Salgs- og

abonnementsbetingelser

Alarmer, Kamera, Førstehjælp, Brandudstyr og Patruljevagt.

01. GENERELT

01.01 Disse betingelser gælder for alle aftaler indgået med Vagtservice Danmark A/S | SIKKERBOLIG CVR. 32643655 om leje, finansiering, eller køb af løsninger herunder Alamsystemer, Kameraovervågning, Tågesikring, Førstehjælpsudstyr, Brandudstyr, Adgangskontrolsystem, Låsesystemer, Vagtpatrulje og dertilhørende abonnementsaftaler.

01.02 Disse betingelser kan til enhver tid ændres af VSD med 3 måneders varsel ved skriftlig meddelelse til kunden.

02. AFTALER

02.01 Alle aftaler, herunder ændringer, forholdsordre og tillæg til kontrakt med VSD skal være skriftlige.

03. EJENDOMSRET

03.01 Systemet består af de dele, herunder ledninger m.v., der er specificeret i den indgåede kontrakt og efterfølgende leveret af VSD.

03.02 LEJE: Hvis det ved særskilt kontrakt med VSD er aftalt, at kunden har lejet systemet, tilhører systemet VSD.

03.03 FINANSIERING: Alarmsystemet og installation kan finansieres ved indgåelse af særskilt aftale. Kunden betaler et fast afdrag pr. måned (opkræves pr. kvartal) i op til 60 måneder og indtil systemet er betalt fuldt ud. Alle systemdele tilhører VSD indtil udløbet af aftalen, hvorefter ejendomsretten overgår til Kunden.

03.04 KØB: Hvis der ved særskilt kontrakt med VSD er aftalt, at kunden har købt systemet, indgår installationsomkostningerne i købesummen. Alle systemdele tilhører VSD indtil beløbet er betalt, hvorefter ejendomsretten overgår til Kunden.

03.05 GSM-simkortet er ikke en del af installationen, kan tilkøbes via en abonnementaftale.

03.06 Aftalen og abonnementet træder i kraft, når anlægget er installeret og signaloverførsel er påbegyndt.

04. INSTALLATION

04.01 Systemet tilsluttes GSM-modul (simkort) til VSDs kontrolcentral. Kunden bærer desuden selv ansvaret for de forstyrrelser, som GSM-modulet må forvolde på installationsadressen samt de omkringliggende bygninger og områder.

04.02 Anlægget og dets bestanddele inkl. Kabler som tilhører VSD, medmindre anlægget er købt kontant eller finansieringsperioden er udløbet.

04.03 Kunden indestår for, at det installerede er fuldt forsikret mod tyveri, brand og hærværk.

04.04 Ved abonnementets ophør demonterer VSD anlægget. Eventuelle ekstraudgifter som følge af ændringer i lokalerne bygningsforhold, er ikke dækket af aftalen.

04.05 Ved opsigelse af aftale, demonteres alle alarmdele som tilhører VSD og som er indgået på en leje- eller abonnementsaftale.

04.06 I abonnementsperioden må kun VSD udføre service, reparationer, ændringer eller demontering af anlægget. Flytning og ændringer herunder udvidelse, indskrænkning, ombygning og opgradering, demontering mv. udføres efter aftale og for abonnentens regning.

04.07 VSD er til enhver tid berettiget til online 24 timer i døgnet at have adgang til systemet via interface og vil som udgangspunkt blive aftalt med kunden, medmindre der foreligger særlige grunde, som nødvendiggør at en adgang til alarmsystemet er påkrævet uden forudgående aftale.

04.08 Ved misbrug af alarmudstyret eller aftalen generelt, er VSD berettiget til at fakturere efter VSD’s gældende priser eller opsige aftalen.

05. ABONNEMENT

05.01 I forbindelse med kundens leje, finansiering eller køb af VSD-systemer, indgår kunden et serviceabonnement vedrørende en eller flere følgende ydelser: Simkort, Kontrolcentral, Nøgleboks, Batteriskift, fejlretning, Alarmcentral, Beredskab, Vagtpatrulje, Skadeservice, Førstehjælpsudstyr og Brandslukningudstyr.

06. BETALING

06.01 Etableringsvederlag, lejevederlag og serviceabonnement faktureres i direkte tilknytning til anlæggets etablering iht. aftalekontrakt.

06.02 Lejeaftalen og serviceabonnementet betales forud for 3 måned ad gangen. Kvartalsvis Q1, Q2, Q3, Q4. Betalingsgebyr (ved PBS-betaling).

06.03 Ved rykker af skyldig betaling forbeholder VSD sig ret til at opkræve gebyrer og beregne sig morarenter på 2% pr. måned samt ekstraomkostninger ved inkasso.

06.04 Erlægges betaling ikke rettidigt, er VSD berettiget til, efter forgæves skriftlig inddrivelse, straks at hæve aftalen og nedtage alarmanlægget for kundens regning.

06.05 Lejeaftalen og serviceabonnementet kan prisreguleres med nettoprisindexet fra Danmarks statistik + 5% uden yderligere varsel, en gang årligt, pr. den 1. april.

07. OVERDRAGELSE

07.01 Abonnementet kan ikke uden skriftlig aftale med VSD overdrage til tredjemand. VSD betinger sit samtykke til overdragelse og betaling af et overdragelsesgebyr.

08. OPSIGELSE

08.01 Lejeaftalen kan opsiges med løbende måned + 90 dage, dog kan der være en bindingsperiode op til 60 måneder som vil fremgå af aftalekontrakten.

08.02 Serviceabonnementet kan med løbende måned + 90 dage, dog kan der være en bindingsperiode op til 60 måneder som vil fremgå af aftalekontrakten.

08.03 Nedtagning af opsagt anlæg foretages i regning efter gældende priser plus et nedtagningsgebyr på kr. 1.500 uanset nedtagningstidspunkt.

09. ALARMSKILTE

09.01 VSD ejer de opsatte skilte/mærker, ved abonnementsophør uanset om anlægget er købt nedtages skilte/mærker.

10. KONTROLCENTRAL

10.01 Anlægget er 24 timer i døgnet tilkoblet til Kontrolcentral VSD, der forestår alle signalbehandlinger (lavt batteri, sabotage og tyvsignal).

10.02 Når der indløber et alarmsignal til kontrolcentral, følger kontrolcentralen den forholdsordre, der er udarbejdet i samråd med kunden, for at kunne afmelde en alarm skal kunden oplyse en kode som fremgår af forholdsordren, som kunden ved henvendelse til kontrolcentral skal oplyse for at kunne afmelde alarmen. Alene henvendelse med oplysning af korrekt kode eller afmelding ved betjening af alarmen med korrekt talkode eller fjernbetjening betragtes som gyldig afmelding.

10.03 Ved eventuelle ændringer i telefoninstallationen, serviceydelser eller tilslutningsformen ved teleselskab eller andre, påhviler det kunden selv at undersøge, hvorvidt en sådan tjeneste/ændring får indflydelse på signaltransmissionen til kontrolcentral.

10.04 Ved alarmoverførsel via bredbånd er det kundens ansvar, at ændringer i router-, firewall- eller netværksindstillinger ikke påvirker installationen.

10.05 Ændringer i tilslutningsform, installation m.v., som følge af krav fra teleselskab, offentlige myndigheder eller kundens forsikringsselskab betales af kunden.

11. NØGLEBOKS

11.01 Hvis kunden fravælger at få installeret en nøgleboks på installationsadressen, vil der hvis alarmpatruljen i forbindelse med udrykning får brug for adgang til installationsadressen, blive tilkaldt låsesmed for kundens regning.

11.02 Hvis der er installeret en nøgleboks på installationsadressen, skal kunden aflevere et sæt nøgler til deponering i den nøgleboks, som VSD har monteret på installationsadressen, så VSD til enhver tid ved udrykning og servicebesøg har adgang til installationsadressen. VSD har intet ansvar for de deponerede nøgler.

11.03 Ved ændring af låse skal kunden rekvirere VSD til deponering af nye nøgler i nøgleboksen.

11.04 Hvis der ikke er deponeret brugbare nøgler i nøgleboksen, er VSD berettiget til i forbindelse med udrykning at rekvirere låsesmed for kundens regning.

11.05 Vagten er kun forpligtet til at rundere hvis, der er adgang til det overvågede område.

12. BATTERISKIFT

12.01 Hvis batteriskift ikke er indeholdt i serviceabonnementet, udføres dette I regning efter gældende priser.

13. SIKRINGSNIVEAU

13.01 Kunden har pligt til at, informere VSD om der er et forsikringskrav til Alarminstallationen følgende F&P Niveauer: IKKE KRAV, eller 10, 20, 30, 40, 50, 60.

13.02 Hvis der er et forsikringskrav, påhviler det kunden at opbevare installationserklæringen som dokumentation på, at forsikringskravet er overholdt.

14. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

14.01 Hvis serviceabonnement (fejlretning og vedligeholdelse) ikke er inkluderet i aftalen, udføres dette I regning efter gældende priser.

14.02 VSD er til enhver tid berettiget til online 24 timer i døgnet at have adgang til systemet via interface og vil som udgangspunkt blive aftalt med kunden, medmindre der foreligger særlige grunde, som nødvendiggør at en adgang til alarmsystemet er påkrævet uden forudgående aftale.

14.03 Er serviceabonnement tilkøbt, omfatter det ikke batteriskift da det er et separat punkt i abonnementsaftalen.

14.04 Akut reparation påbegyndes senest 12 timer efter fejlmelding, idet udgifter til udkald, arbejdsløn, kørsel og materialer til sådan reparation ikke er inkluderet i Serviceabonnementet, udføres reparation for kundens regning.

14.05 Reparationer som følge af f.eks. hærværk, indbrud, indbrudsforsøg, brand, torden, lynnedslag, o. lign. udføres for kundens regning uanset aftale og er ikke indeholdt i nogle abonnementer. Kunden er forpligtet til at informere VSD hvis anlægget er i uorden og bør regelmæssigt afprøve anlægget. Kontrolcentralen orienteres før afprøvning og alarm afmeldes umiddelbart efter.

14.06 Omkostninger ved reparationer og forgæves fejlfinding på systemer, der er forårsaget af fejl i de af 3. mand – fx teleselskaberne – leverede dele, særtjenester såsom telefonspærre og lign. samt fejl i elforsyningsnettet, der medfører strømsvigt, batterisvigt eller lign., betales særskilt af kunden.

14.07 Uanset abonnement betales der for alle komponenter, reservedele og batterier til gældende priser, der er kun arbejdsløn, kørsel, udkald til fejlretning, udskiftning af slidte eller defekte dele samt ændringer, inden for almindelig arbejdstid 08:00 – 16:00, der er indeholdt i abonnementet. Må alene udføres af VSD.

14.08 Kunden er ansvarlig for, at forsikringsdækkede skader på systemet repareres af VSD for kundens/forsikringsselskabets regning. Sådanne reparationer omfatter blandt andet fejl som følge af overspænding på forsyningsnettet/telefonnettet, strømsvigt, lynnedslag, brand, hærværk, storm, overlast på systemet og lign.

14.09 Hvis der via signaloverføring indløber billedsignal til kontrolcentral, optages og lagres disse billedoverførsler i billedarkiv eller ved valg til egen App adgang til kunden.

14.10 VSD er såvel berettiget som forpligtet til at udlevere de modtagne billedsignaler til politiet til brug for politimæssig efterforskning. Dette kun i de tilfælde at VSD opbevarer billeder, ellers er det kunden selv der er ansvarlig iht. dataloven.

14.11 VSD er på installationstidspunktet forpligtet til at følge de af myndighedernes fastlagte krav for skiltning. Kunden er tilsvarende forpligtet til at påse, at myndighedernes krav om skiltning til stadighed opfyldes. Kunden er desuden forpligtet til at sikre, at det er meddelt eventuelle ansatte eller andre med lovlig adgang til installationsadressen, at der er installeret billedovervågning på alarmadressen. Ændring af kameravinkler gjort af kunden selv, således, at der foretages ulovlige videooptagelser, hæfter kunden selv for. I øvrigt henvises til loven Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning og data loven jf. GDPR regler.

15. VAGTPATRULJE

15.01 Serviceabonnementet omfatter alarmudrykning, når dette fremgår af aftalen, ellers er alarmudrykning for abonnentens regning efter gældende priser.

15.02 Alarmudrykning iværksættes i henhold til forholdsordre, der er udarbejdet i samråd med kunden.

15.03 Det påhviler kunden at meddele ændringer i forholdsordren og tilkaldeliste TK1, TK2.

15.04 Når der via signaloverføring indløber alarmsignal til Kontrolcentral og der ikke oplyses, et korrekt kodeord sendes en alarmpatrulje ved fremkomst til alarmstedet foretages der udvendig og/eller indvendig rundering i henhold til den aftalte forholdsordre og observere, på stedet indtil et passende sikkerhedsniveau er retableret.

15.05 Kontrolcentralen afgør ved modtagelse af alarmsignal, hvorvidt der samtidig med udrykning af alarmpatrulje skal ske orientering til politi. En sådan orientering af politiet sker i henhold til de af politiet og justitsministeriet fastsatte vilkår.

15.06 Ved fremkomst til sikringsstedet foretages observation og overvågning, indtil et i forhold til aftalen passende sikkerhedsniveau er retableret.

15.07 De første 30 minutter på alarmstedet er inkl. i alarmudstykningsprisen. Der faktureres pr. påbegyndt ½ time herefter.

15.08 Hvor der iværksættes overvågning af sikringsstedet i forbindelse med reetablering, sker dette for kundens regning.

15.09 Ved skader som følge af indbrud/indbrudsforsøg, hærværk eller lign. foranlediger VSD nødvendige, midlertidige skadebegrænsende foranstaltninger, håndværker gennemført for kundens regning. Som skadebegrænsende foranstaltninger anses blandt andet vagt på alarmadressen, afdækning, håndværkerassistance og reetablering af alarmsystemet, medmindre kunden har et Skadeserviceabonnement.

15.10 Hvor udrykning skyldes et falsk alarmsignal forårsaget af kundens forhold eller fejl ved teleselskabernes transmission, direkte provokerede alarmer (misbrug), tilkaldetryk (overfaldstryk), røg, gas, co2 og vand alarmer kundeforårsagede fejlalarmer og alarmer der ikke er afmeldt inden for 3 minutter er VSD berettiget til, at afkræve kunden betaling for udrykningen også hvis den bliver afmeldt efter de 3 minutter medmindre det er indeholdt i abonnementaftale.

15.11 Ved konstatering af fejl på teleselskabernes signaloverførselssystem, der medfører at alarmsystemet ikke fungerer for eksempel pga. strømsvigt, batterisvigt eller lign., er VSD berettiget, men ikke forpligtet til for kundens regning at sende og etablere vagt på alarmadressen, at skaffe adgang til de sikrede lokaliteter samt at foranledige midlertidig skadesforbyggende foranstaltning gennemført ved reparation, tillukning m.v.

15.12 Afmelding af fejlalarm enten via betjening eller kodeord skal ske inden for max 3 min til kontrolcentralen ved et telefonopkald.

15.13 Når alarmpatruljen forlader alarmadressen, efterlades en kvittering for alarmpatruljens tilstedeværelse, en fyldestgørende rapport kan rekvireres.

16. ANSVAR

16.01 Ansvarsbegrænsning: VSD er ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tab, driftstab, avancetab eller tab ved skader, indbrud, hærværk eller lignende, som er eller ville have været dækket under en sædvanlig tingsforsikring, som kunden har eller kunne have valgt at tegne i et forsikringsselskab, som tegner forsikringer i Danmark.

16.02 VSD hæfter ej heller for en eventuel selvrisiko, som kunden måtte have accepteret ved tegning af forsikringen.

16.03 VSD er uden ansvar for skader som følge af misbrug af kundens koder, nøglekort og kodeord, kodebrikker eller misbrug af App.

16.04 VSD er uden ansvar af enhver art i tilfælde af, at GMS-nettet ikke leverer signaler til kontrol central eller at GMS-nettet ophører med sin tjeneste.

16.05 VSD er uden ansvar for skader forårsaget af tågegenerator, og økonomiske krav fra brandvæsen eller anden offentlig instans betales af kunden.

16.06 VSD’s erhvervs- og produktansvar for person og tingskade er begrænset således, at det aldrig kan overstige 5 mio. kr.

16.07 En eventuel skade, som kunden måtte ønske at holde VSD ansvarlig for, skal straks skriftligt meddeles VSD.

16.08 VSD hæfter ej heller for en eventuel selvrisiko, som kunden måtte have accepteret ved tegning af forsikringen.

16.09 VSD er ikke ansvarlig, hvis bygningsmæssige ændringer eller ændringer i indretning og brug af lokalerne påvirker installationens funktion.

16.10 VSD er ikke ansvarlig for fejl ved overførsel af alarmsignaler grundet transmissionsnettet (simkort), til kontrolcentralen.

16.11 VSD`s Erhvervs- og produktansvar for person og tingskade er begrænset således, at det aldrig kan overstige 5 mio. kr.

16.12 VSD kan ikke gøres erstatningspligtig i nogen tilfælde, udover det som dækkes ved de af VSD tegnede forsikringer.

16.13 VSD kan ikke gøres erstatningspligtig i nogen tilfælde, hvis der er oplyst forkert eller manglende sikringsniveau (dette fremgår af aftalegrundlaget).

16.14 VSD kan ikke drages til ansvar, hvis der foretages nogle ændringer i installationen, som medfører ulovlige kamera optagelser eller ulovlig offentliggørelse af optagelser.

17. FLYTNING, OVERDRAGELSE OG NEDTAGNING AF SYSTEMET

17.01 Omkostninger til ændring, modifikation eller flytning af systemet betales af kunden.

17.02 Ved abonnementets leje- eller finansieringsaftalens ophør, er alene VSD berettiget til at afmontere systemet helt eller delvist alt efter VSD`s valg eller efter aftale ved ejerforhold som er kundens ejendom. Der beregnes et nedtagningsgebyr uanset nedtagningstidspunkt. Har kontrakten løbet i 60 måneder regnet fra kontraktens underskrift, bortfalder nedtagningsgebyret. VSD påtager sig efter aftale og mod betaling at flytte eller nedtage systemet, advarselsskilte, nøgleboks m.v. I forbindelse med nedtagning eller flytning af systemet påhviler det kunden selv at afholde eventuelle udgifter til reparation af vægge eller lign.

18. MISLIGHOLDELSE

18.01 Betaler Kunden ikke rettidig for ydelserne i henhold til betalingsbetingelserne, eller på anden måde væsentligt misligholder den indgåede aftale og ikke senest 10 dage efter VSD har givet skriftligt påkrav herom, er VSD berettiget til straks, at hæve kontrakten, at standse opkobling til kontrolcentralen system kan lukkes ned via fjernopkobling uanset krav om alarm, at nedtage systemet dersom der er tale om leje/Finansiering, køb med ejendomsforbehold.

19. LOVVALG OG VÆRNETING

19.01 Opstår der tvivl om fortolkningen af disse betingelser, eller de ikke regulerer en eventuel tvist mellem VSD og kunden, finder dansk rets almindelig regler anvendelse.

19.02 I tilfælde af en tvist mellem VSD og kunden vedrørende aftaler omfattet af disse betingelser, afgøres tvisten ved byretten.

19.03 Der gives samtykke til, at VSD kan opbevare alle oplysninger såsom CPR, CVR, adresser, telefonnumre og andet, som er relateret til det enkelte kundeforhold. Dette er gældende længe der er kontrakt mellem kunde og VSD. VSD forpligter sig til at opbevare alle oplysninger jf. persondatalovens bestemmelser GDPR. VSD forpligter sig til ved kundeforholdets ophør at slette alle oplysninger vedr. den ophørte kunde. VSD forpligter sig til at fremvise oplysninger til kontraktindehaver jf. GDPR-regler.

Læs mere om vores persondatapolitik.